Column

Uitzien naar …

Door: Arie Jongman

(Het hieronder geschreven stukje is gebaseerd op het Bijbelgedeelte Openbaring 1:8 waar staat: Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.)

Levensvragen …
Terwijl dit nummer van RhW verschijnt, staat de zomervakantie voor de deur of is begonnen. Hoe dan ook een tijd waarnaar velen uitzien. De een heeft al vroeg in het jaar plannen gesmeed en de ander nog maar pas. Sommigen kunnen ook tegen deze periode opzien. Ergens naar uitzien, ergens tegen opzien. Zo is het ook in het leven van alle dag. Je krijgt vrienden te logeren die je al lang niet meer gezien hebt. Je wacht op een uitslag. Ontspanning en spanning. Het leven is grillig, het kan zomaar doorslaan van de ene naar andere kant. Je moet er maar het beste van maken. Of pluk de dag, morgen kan er heel anders uitzien. Is het leven dan een lot uit de loterij? Je moet gewoon geluk hebben. Anders heb je pech? We leven het leven in de tijd ons gegeven die in onze beleving een begin, de geboorte en een eind, sterven heeft. Begrenst.
Ik vraag me geregeld af van: Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? Waarom ben ik er? Wie ben ik? Het zijn de levensvragen die ons in meer of mindere mate bezighouden. Neem nou de vraag,’ waarom ben ik er?’

Waarom ben ik er? …
Welnu, dat je er bent is geen toeval. Het heeft een reden! Er is een God in de hemel die er al was voordat jij er was. En die er zal zijn als jij er niet meer bent. Wij zijn begrenst, God niet. Wij zijn tijdelijk, God is eeuwig. God en mens. De mens maakt plannen, de mens denkt, maar het alles is begrenst. We kunnen daarbij God niet begrijpen. We zijn begrenst. Vele waaroms komen in ons leven. Het kan ons aanzetten tot het verlaten van God of van het maken tot ons eigen godsbeeld. In de maatschappij zien we dit door de vele godsdiensten die er zijn. Maar al wat dichter bij huis, de vele kerken die er zijn. Of, in ons eigen leven, hoe is ons Godsbeeld? Loop ik God ook niet in de weg? De mens in de plaats van God.
Stel je voor dat God ook zo zou denken. God in de plaats van de mens. Waar waren we gebleven? Ja, dan waren we er niet eens geweest! Toch zijn we er. Kijk eens om je heen. Je kunt praten, denken, ruiken, voelen, zien en … geloven. En dit geloven nu kan alleen maar doordat God de mens geschapen heeft. Hij heeft iets van zichzelf in de mens gelegd. Als hij dit niet gedaan zou hebben, dan zou de mens niet eens op het idee komen van een god of goden. Sterker nog, de mens zou niet eens een idee hebben. Maar er is een God in de hemel die openbaart…

Gods plan …
Wonderlijk, verbazingwekkend dat God een plan heeft en dit aan de mensen wereldkundig maakt d.m.v. Zijn woord. En, dat de mens geen toeschouwer is in dit plan, maar ten volle deelnemer zal zijn. Tenminste, dit wil God! Maar jij mag kiezen. En God wil daarbij helpen. Het is verwerkt in Godsplan. Het is een plan wat geen menselijke trekjes heeft, maar Goddelijke trekjes. Wij kunnen het dan ook niet zelf doen of verdienen: onmogelijk! Wij moeten leren loslaten alles wat ‘wij’ geloven, om te ontvangen wat Hij geeft. Geloven is niet iets wat wij vinden, maar wat God zegt, en dat geloven. Het zal u niet verbazen dat in het boek Openbaring waar alle wegen uitgesproken door de profeten zich bundelen en richting uitgang gaan er een heel mooie tekst staat die ons veel vertelt over Gods geschiedenis. We lezen dan in openbaring 1:8 het volgende: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere , Die is en Die was en Die komt, de Almachtige”.
Het is Gods geschiedenis in een notendop. We zijn begonnen dat we uitzien naar de zomervakantie. Dit gedeelte wil ons laten uitzien naar de wederkomst met de worden ‘en Die komt’.
En Die komt …
Nu is dit een beladen onderwerp, maar laat het weg in je geloofsleven, waar geloof je dan nog in? We maken het vaak tot een onderwerp van discussie. Zo van zo en zo zal het gaan. Allerlei eindtijd theorieën deden en doen de ronde. De theorieën worden dan vaak nog belangrijker dan het Hoofd onderwerp. We dreigen daarbij het uitzicht te verliezen ‘dat Hij komt’. Dat Hij komt is zeker omdat God dit zelf zegt ‘zegt de Heere’. Met andere woorden het is niet door mensen zelf verzonnen. Dit gegeven nu plaatst de Bijbel onder hoogspanning! We leven in een tijd van zelfbeschikking en laten ons de les niet meer lezen. We dreigen daarmee het geloof, de verwachting en verlangen naar Zijn wederkomst te verliezen. Wie bereidt is te luisteren ontdekt geweldige dingen. Als mensen wat zeggen dan, maar als God spreekt …

Voorbij de geschiedenis …
Als we het over geschiedenis hebben dan hebben we het over datgeen wat achter ons ligt. Volkeren hebben hun geschiedenis. Mensen hebben hun verleden wat ze meedragen in het heden. En morgen, ja dat is toekomst. We maken plannen hopen en verwachten, maar niets is er zeker. Het lijkt erop dat we geboren zijn om te sterven. Dan komen de woorden tot ons van ‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde’. God staat aan het begin. God staat aan het einde. Welk begin? Welk einde? Van de geschiedenis? Van jou en mijn leven? Dat God zegt dat Hij aan het begin staat en aan het einde, betekent dat Hij beschikt over de tijden, alles in handen heeft. En zoals God een reden had om een begin te maken, wil Hij in elk mens een begin maken. De Bijbel noemt dit wedergeboren worden. Zo heeft Hij ook een reden om datgeen wat Hij begonnen is ook te laten eindigen. Ja te laten voleindigen. Want de situatie voor het begin was nog zonder de mens. De situatie na het einde is met de mens. God staat niet alleen aan het begin, maar is het Begin. God staat niet alleen aan het einde, maar is het Einde.

Ik Ben …
God heeft een plan en werkt dit uit in de tijd die ligt tussen het begin en het einde. Dit geld voor de volkeren maar ook voor de mensen. Dat je leeft is geen toeval. God heeft een plan met jou leven. Onze tekst zegt dan ‘Die is en Die was en Die komt’. In dit gedeelte ligt heel Gods Liefde verborgen voor Zijn schepselen. God die is, de bestaande die geen begin of einde kent. De God van Abraham, Izak en Jacob die in Zijn volk meegaat om te openbaren wat Hij van plan is te doen. Niet alleen in het verleden. Ook vandaag en morgen. De Ik Ben die zich aan Mozes openbaarde als de ‘Ik zal Zijn die Ik zijn zal’. Eeuwen daarna sprak de Ik Ben weer als ‘Ik Ben het brood des levens’ toen Hij God uit de hemel naar de aarde kwam om het reddingsplan door de profeten aangegeven ten uitvoer te brengen in Zijn Zoon Jezus Christus. Het vormt de kern, het kantelmoment in Gods geschiedenis. God die het leven gaf bij de schepping, en de mens die de dood verkoos. En God, Hij overwon de dood voor ons, ja voor alle mensen! De Schepper die schiep en zal herschapen in Zijn Zoon door de Geest een nieuw mens. De Ik ben die zegt ‘Ik ben de Waarheid, de Weg en het Leven’. Leven is voor ons het begrensde tussen het geboren worden en het sterven. Bij God niet!

Dezelfde …
Met de hemelvaart komt onze tekst bij ‘en Die was’. Met Pinksteren werd de Heilige Geest uitgestort. Want ondanks Jezus terug is gegaan naar de hemel liet Hij de mens niet aan zijn lot over, maar kwam de Trooster. Daarmee werd de spanwijdte vanuit Israel doorgetrokken over de aarde. We zijn niet in plaats van Israel gekomen, maar zijn erbij ingelijfd. Apostelen, zendelingen, pastoors, dominees, ja gelovigen uit de volken werden toegevoegd die behoren tot het Lichaam van Christus. De kerk, dat zijn wij. Niet het gebouw of de naam van een kerkgenootschap. En, we hebben toekomst! Er staat geschreven ‘en Die komt’. Wat een vooruitzicht! Daar waar de mens, zijn volk ontrouw, verzaakte, het beter wist, niet wilde buigen voor zijn eigen standpunten, bleef God Dezelfde. Is dat menselijk? Nee dat is Goddelijk! We hebben een God van genade, van hoop, van geduld. Die ons erbij wil halen. Het is betaald, echt. Verwacht u Hem al …

Uitzien naar …
We kunnen uitzien naar een vakantie. Onze favoriete bestemming. We hebben erover gelezen en kunnen gewoon niet wachten tot het zover is. Misschien bent u er al eens geweest. We moeten wel zelf gaan. Maar bij uitzien naar ‘en Die komt ‘ zit het ietsjes anders. We worden gehaald en zolang het nog duurt is Jezus bezig plaats te bereiden. Het is geen tijdelijke vakantie. En heb je geen geld om op vakantie te kunnen gaan, het is betaald met het bloed van Christus. Hij zal je troosten en het verlangen naar Hem boven alle pijn en verdriet uittillen. Laat je Hem los mijn kind, Ik zal je vasthouden. Ik Ben je Vader die weet wat je nodig hebt en al je zwaktes kent. We hebben een andere God dan die de wereld te bieden heeft. Een God van genade en liefde die het voor ons, jou en mij gedaan heeft. Nu nog begrenst, dan onbegrensd. Het is om naar uit te zien. En weet je wie hier het meest naar uit ziet?
God heeft zijn handtekening eronder gezet ‘de Almachtige’.

Arie Jongman