Financiën

Voor de voortgang van het werk in de wijkgemeente De Ontmoeting zijn financiële middelen nodig. Net als elke andere organisatie heeft De Ontmoeting te maken met een financieel huishoudboekje. Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën.

De financiële middelen zijn nodig voor de kosten die worden gemaakt om de kerkdeuren open te houden, de personele kosten van predikant en kerkelijk werker, het onderhoud van het kerkgebouw, de kosten voor het pastoraat, gemeentewerk, clubs etc.

De kerkrentmeesters zorgen jaarlijks voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. De jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie die is benoemd door de kerkenraad. De kerkenraad keurt de begroting en de jaarrekening goed, waarna deze ter inzage worden gelegd voor de gemeente. Tot slot worden de begroting en de jaarrekening toegezonden aan het Classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB).

Het college van kerkrentmeesters is afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden “Actie Kerkbalans” (80%) en collecten in de erediensten voor werk in eigen wijkgemeente (20%).

 

Collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten zijn er twee rondgangcollecten waarvan de eerste bestemd is voor de diaconie en de tweede voor het werk in de eigen wijkgemeente. De mogelijkheid bestaat om collectebonnen aan te schaffen. U kunt gebruik maken van collectebonnen voor de collectes tijdens de diensten in De Ontmoeting. Deze collectebonnen zijn als gift aftrekbaar voor de belasting. De collectebonnen zijn in vellen van 20 stuks te verkrijgen met een bonwaarde van € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 2,00, € 5,00 en € 10,00. Per vel komt dit neer op respectievelijk € 10,00, € 15,00, € 20,00, € 40,00, € 100,00 en € 200,00.

U kunt collectebonnen kopen op drie verschillende manieren: Op de laatste vrijdag van de maand kunt u tussen 19.00 uur en 20.00 uur  collectebonnen kopen in de hal van de Ontmoetingskerk, tegen contante betaling. Zie voor de juiste data de agenda.

  1. De collectebonnen zijn ook te bestellen door het totaalbedrag van de bonnen over te maken op rekening NL46 INGB 0000 6690 74 ten name van PGM  Middelburg  onder vermelding van de bonwaarde en het gewenste aantal vellen. Vergeet u ook niet uw adres te vermelden. De bonnen worden thuisbezorgd of per post thuisgestuurd. Houdt u daarbij rekening met 2 weken levertijd
  2. Via de PGM Webwinkel en betaal met iDEAL. Zoals u gewend bent worden ze vervolgens bij u thuisbezorgd. https://webwinkel.pgmiddelburg.nl/pagina/2275/collectebonnen.html

 

 

Vrijwillige bijdragen (aktie Kerkbalans)

Via de Aktie Kerkbalans wordt jaarlijks aan gemeenteleden gevraagd wat hun vrijwillige bijdrage voor het betreffende jaar zal zijn. De kerkrentmeesters doen een appèl op elk gemeentelid met eigen vaste inkomsten om naar draagkracht bij te dragen. Onder vaste inkomsten worden in dit verband bijvoorbeeld verstaan: salaris, uitkering, studiefinanciering en inkomsten uit een onderneming.

Als u lid bent, ontvangt u jaarlijks een formulier waarop u uw financiële toezegging voor dat jaar kunt vermelden.

De  bijdrage kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer NL12 RABO 0385 3349 58 t.n.v. Kerkrentmeesters PGM De Ontmoeting Middelburg.

 

Legaten

Zo nu en dan ontvangt het College van Kerkrentmeesters een legaat of erfenis. Dit komt dan van een gemeentelid dat is overleden en in een testament heeft vastgelegd dat een gedeelte van de nalatenschap is bestemd voor de kerk. Wilt u meer informatie, dan kunt u voor advies contact opnemen met een notaris.

 

Schenkingen

Tijdens uw leven kunt u d.m.v. schenkingen uw kerkelijke gemeente ondersteunen. Als u dit via de notaris laat vastleggen is dit fiscaal aantrekkelijk voor u, en de kerkelijke gemeente hoeft daardoor minder successierechten af te dragen. Meer informatie kunt u bij de notaris vragen.

 

Fiscale aftrekbaarheid

Wijkgemeente De Ontmoeting in Middelburg is door de belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor is door de Belastingdienst een groepsbeschikking afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland. Dit betekent dat giften aan De Ontmoeting  aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. De giften moeten wel aantoonbaar zijn vastgelegd, b.v. uw bankafschriften of de kwitanties voor de collectebonnen. Gewoon geld (bankbiljetten en muntgeld) dat u tijdens de kerkdienst in de collectezak doet, is dus niet fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie kijk op de ANBI-pagina hier op de website.

 

Contactpersonen College van Kerkrentmeesters

C.A. (Cor)  Jacobse             Voorzitter                                  tel. 0118-467304                   kerkrentmeesters@ontmoetingmiddelburg.nl

R. (Rob) Polak `                   Secretaris                                 tel. 0118-466433

M.P  (Martin) Wieringa         Penningmeester                       tel. 0118-552878                    penningmeester@ontmoetingmiddelburg.nl

A. (Arie) de Ruiter                Gebouwen/beheer                    tel. 06-53254042

J. (Ko) Minderhoud              Geluid/Techniek/Boekhouding  tel. 0118-592906


Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters: NL12 RABO 0385 3349 58