Gemeentewerk volwassenen

Vorming en Toerusting
 

De wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ is een grote gemeente. De zondagse kerkdiensten staan in de gemeente centraal. Daarnaast zijn er vele vormen van gemeentewerk, zowel voor kinderen en jongeren als voor volwassenen. 

Van harte nodigt de kerkenraad gemeenteleden uit deel te nemen aan het gemeentewerk. Immers: als gemeenteleden zijn we niet alleen op zondag, maar ook op de andere dagen van de week aan elkaar gegeven om elkaar op te bouwen, zelf opgebouwd te worden en met elkaar mee te leven. In het bijzonder wijzen we daarbij op de bijbelkringen, die kleine cellen binnen onze grote gemeente zijn.

Het doel van en de opdracht tot dit gemeentewerk is omschreven in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin staat o.a.: De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te blijven op de weg van haar Heer, de leden van de gemeente uit om deel te nemen aan vormings- en toerustingswerk met het oog op hun geestelijke groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.”

Binnen de wijkgemeente ‘De Ontmoeting’ heeft de ‘Commissie Vorming en Toerusting’ de taak het gemeentewerk voor volwassenen te stimuleren en te coördineren. Deze commissie bestaat uit de ‘ouderling Vorming en Toerusting’ en verschillende gemeenteleden.

Hieronder de verschillende groepen en activiteiten:

Bijbelkringen en startavond

De (kleine) bijbelkringen nemen een belangrijke plaats in binnen onze (grote) gemeente. Dat blijkt alleen al hieruit dat er ruim 30 bijbelkringen zijn.
Deze kringen van 10 tot 15 personen komen meestal om de drie weken ‘aan huis’ bijeen. Het doel van de kringen is: in klein verband samenkomen rond de Bijbel en met elkaar bespreken hoe we dit Woord kunnen toepassen in ons leven van iedere dag. Daarnaast is het binnen onze grote gemeente belangrijk om in een kleinere groep met elkaar en met de gemeente mee te leven. 

Iedere kring is vrij om een thema of bijbelboek te kiezen. Op de kringleidersvergadering van 10 mei jl. is voorgesteld in dit seizoen op de bijbelkringen het boekje 'Adembenemend' van Bernhard Reitsma te gebruiken. Dit boekje gaat over een aantal gelijkenissen die Jezus heeft uitgesproken. Bekende en minder bekende verhalen komen opnieuw tot leven tegen de achtergrond van de cultuur van Jezus..

Startavond bijbelkringen

Evenals vorige jaren zal er weer een startavond voor de bijbelkringen zijn. Deze is op woensdag 27 september. Meer informatie over de startavond zal in de weekbrief worden geplaatst. Op deze startavond zijn natuurlijk ook niet-kringleden van harte welkom. De avond begint om 20.00 u, inloop met koffie / thee vanaf 19:45

U wordt van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij een van de bijbelkringen. Inlichtingen bij Robert van Moolenbroek (tel: 681557).

Belijdeniscatechisatie

Degenen die in onze gemeente in het openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen en zo belijdend lid van de Protestantse Kerk in Nederland willen worden, volgen als voorbereiding hierop een jaar belijdeniscatechisatie. Deze catechisatie wordt gegeven door onze wijkpredikant ds de Bruin en Peter Riemens. Gelet op de grootte van de groep wordt de belijdeniscatechisatie meestal in twee groepen gegeven: een groep op maandagavond en een groep op vrijdagavond, beide beginnen om 19:30.

Wanneer je aan het eind van dit seizoen belijdenis wilt afleggen, word je van harte uitgenodigd voor de belijdeniscatechisatie. Maar ook als je nog niet weet of je belijdenis zult doen of wanneer je dit zelfs nog niet van plan bent, maar je wel graag wilt verdiepen in de zaken van Bijbel en geloof, ben je hartelijk welkom.Avondgebed en ‘Vlissingse gebedskring’

Het avondgebed wordt om de twee weken op donderdagavond van 19.15 u tot 20.00 u gehouden. Eerst wordt samen gezongen en geluisterd naar een gedeelte uit de Bijbel. Daarna is er de voorbede en dankzegging voor de gemeente, voor persoonlijke zorgen en vreugden van gemeenteleden, voor de wereldwijde kerk en voor de wereld om ons heen. De leiding van het avondgebed berust steeds bij een lid van de kerkenraad.
In de (school)vakanties wordende gebedsbijeenkomsten niet gehouden. 

Voor de data van de ‘Vlissingense gebedskring’: zie de berichtgeving in de Weekbrief.

Gemeenteavonden rond het Avondmaal

Als voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal wordt in elke ‘week van voorbereiding’ een gemeenteavond gehouden. In het seizoen 2017-2018 zijn deze avonden op de woensdagen 13 september, 22 november, 28 februari en 6 juni.


Studiekring

Ik hoop dit jaar met u en jou een boek “Kruistocht, het leven van Koning Jezus” van Tim Keller te behandelen. We lezen daarin het hele evangelie van Marcus door, lezen de uitleg en toepassing van Keller, maar gaan ook zelf met de Bijbeltekst aan de slag. De data van de studiekring zijn gepland op DV woensdag 11 oktober, 8 november, 13 december, 17 januari, 14 februari en 21 maart. Voor info en opgave kunt u/jij mij mailen (b.debruin@filternet.nl). U/Jij kan het boekje zelf kopen of bij mij bestellen, dan zorg ik dat het begin september klaar ligt. Graag dat ook in de mail aangeven. Het boek kost € 19,95. De studiekring is voor iedereen die verdieping zoekt in zijn of haar geloofsleven. Vorig jaar was het een hele diverse groep van jong en oud, dus weet je van harte welkom. Ik zie er weer naar uit!

Hartelijke groet, B.J.P. de Bruin.

Introductiecursus

Op 7 en 23 oktober 2017

Ieder jaar wordt in oktober een introductiecursus van twee avonden gegeven voor nieuwe gemeenteleden en andere belangstellenden. Het doel van deze cursus is nader kennis te maken met de gemeente ‘De Ontmoeting’ (geschiedenis, organisatie, activiteiten, enz.) en inzicht te geven in de positie van de wijkgemeente binnen het geheel van de Protestantse Gemeente Middelburg en van de Protestantse Kerk in Nederland. De cursus wordt gegeven door verschillende kerkenraadsleden.

Dit jaar wordt de introductiecursus op bovenstaande data gegeven. U bent van harte welkom.
Inlichtingen bij Robert van Moolenbroek (tel. 681557)


Startdag en startzondag

Zaterdag 23 september en zondag 24 september 2017

Als start van het winterwerk wordt ieder jaar op een zaterdag in september een startdag gehouden. Met elkaar ondernemen we ‘s middags ontspannende activiteiten en samen gebruiken we een heerlijke maaltijd.

De volgende dag is de startzondag waarop we als gemeente stil staan bij ons ‘gemeente-zijn’ en samen Gods zegen vragen voor het gemeentewerk in het nieuwe seizoen.

Dit jaar zijn startdag en startzondag op bovengenoemde data. Daarna begint in dit nieuwe seizoen het gemeentewerk zoals jeugdwerk, catechisatie, bijbelkringen en ander gemeentewerk voor volwassenen.Gemeenteproject, winterfair en actiedag

Winterfair op zaterdag 16 december 2017
Lentefair op zaterdag 21 april 2018

Ieder jaar wordt er in de gemeente aandacht geschonken aan een diaconaal project of een zendingsproject om zo de betrokkenheid van de gemeente bij dat doel te vergroten. Tevens wordt op verschillende manieren geld ingezameld voor dit gemeenteproject.  

Het gemeenteproject voor het seizoen 2017-2018 wordt op de startzondag gepresenteerd

Ter ondersteuning van het gemeenteproject wordt er op zaterdag 16 december een winterfair en op zaterdag 21 april een lentefair met rommelmarkt gehouden. Op beide dagen is er een grote diversiteit aan activiteiten en verkoopartikelen. De opbrengst van deze dagen is voor het gemeenteproject.

Naast het genereren van opbrengsten voor het gemeenteproject zijn deze dagen bij uitstek geschikt om in een ongedwongen sfeer in contact te komen met andere gemeenteleden. Dit kan natuurlijk door deze dag als gast te bezoeken maar zeker ook door een steentje bij te dragen aan de organisatie van deze activiteiten. 

Naast winterfair en actiedag zijn er door het hele seizoen heen andere activiteiten waarvan de opbrengst voor het gemeenteproject is.

Seniorencontact

In de maanden september t/m mei komen senioren van 60 jaar en ouder iedere tweede dinsdag van de maand om 14.30 u bijeen. Er wordt begonnen met een meditatie. Na de pauze is er een informatief of ontspannen programma. 

Inlichtingen bij Lia Harinck (tel. 0113 - 655929).De Ochtenden

Viermaal per jaar wordt er op dinsdagmorgen een speciale vrouwenmorgen georganiseerd met als doel vormend bezig te zijn. Op deze overwegend informatieve morgens worden spre(e)k(st)ers uitgenodigd die vanuit de Bijbel over uiteenlopende onderwerpen een lezing houden. 

De morgens beginnen om 9.15 u. Zie voor verdere informatie ‘Rondom het Woord’.

Bloem & Zo

Het doel van Bloem & Zo is het organiseren van creatieve workshops voor mensen van binnen én buiten de gemeente. Bloem & Zo komt 5x per jaar op donderdagmorgen om 9.30 u bijeen om een workshop te houden waar creatieve artikelen gemaakt worden. Ieder hartelijk welkom.

De data in dit seizoen zijn:

herfstworkshop donderdag 13 oktober

kerstworkshop woensdagavond 14 december 19.30 uur!

kerstworkshop donderdag 15 december

voorjaarsworkshop donderdag 2 februari

paasworkshop donderdag 30 maart

buitenaktiviteit donderdag 18 mei

Inlichtingen bij Marja Dingemanse (tel. 634297).


Huwelijksvoorbereiding ´Klaar voor de start?´

Vanuit pastorale verantwoordelijkheid en zorg voor de huwelijken die in onze gemeente gesloten worden, wordt aan aanstaande echtparen een korte begeleiding aangeboden. Enkele echtparen uit de gemeente hebben zich bereid verklaard anderen te helpen bij de bezinning op hun komend huwelijk. De kerkenraad verwacht van aanstaande echtparen dat zij aan deze huwelijksvoorbereiding deelnemen.

Bij onze vorm van huwelijksvoorbereiding gaat het meestal om twee gesprekken. In het eerste gesprek komt ter sprake hoe je samen in je huwelijk vorm kunt geven aan ‘de dingen van het geloof’ (de relatie tot God). In het tweede gesprek gaat het meer over de relatie tot elkaar. Bij de gesprekken wordt gebruik gemaakt van een boekje dat uitgereikt wordt.

Inlichtingen bij Piet van Koeveringe (tel. 603018)

De Marriage Course – Huwelijksverrijkingscursus

Marriage Course – Bouwen aan een gezond huwelijk dat een leven lang duurt!

In de afgelopen jaren hebben veel stellen - van enkele jaren tot 38 jaar getrouwd - de Marriage Course gevolgd. Aan het eind van de cursus werd gevraagd of zij anderen zouden aanraden de cursus te volgen. Meestal antwoordden zij met: ‘Ja’. Hieronder een aantal reacties op de vraag waarom ze het anderen zouden aanraden:

 • Voor elk huwelijk een aanrader; bewuster met elkaar omgaan in goede en slechte tijden
 • Kan het ieder aanraden tot verrijking van je huwelijk
 • Betere communicatie
 • Oog houden voor elkaar
 • De vorm van de cursus zorgt voor echt intieme gesprekken en door de afwisseling van theorie, filmpjes en gesprekken wordt een relatie nog leuker en intenser
 • Op een positieve manier met elkaar in gesprek gaan over dingen die je normaal niet snel/graag bespreekt
 • Elkaars standpunten leren begrijpen (hoe denk jij ergens over en waar komt het vandaan?)
 • Bewust worden van je huwelijk, tijd nemen voor elkaar en onderwerpen bespreken die je normaal niet zou doen
 • Je neemt echt de tijd voor elkaar om onderwerpen te bespreken die heel waardevol zijn en dagelijks niet zo snel aan de orde komen
 • Aanrader voor ieder huwelijk – elkaar beter begrijpen/weten wat de ander nodig heeft

Op woensdagavond 16 januari 2019 start weer een nieuwe Marriage Course

De data zijn:wo 16 januari, wo 30 januari, wo 27 februari, do 28 maart, wo 10 april, wo 24 april

De Marriage Course is een cursus van zeven avonden, ontwikkeld om op een leuke manier ieder echtpaar (jong en oud) te helpen hun relatie blijvend te versterken. De cursus biedt een geweldige mogelijkheid om samen (dus niet in de groep!) te praten over onderwerpen waar je in de drukte van het dagelijkse leven waarschijnlijk minder aan toe komt. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Sterke fundamenten leggen
 • De kunst van communicatie
 • Conflicten oplossen
 • De kracht van vergeving
 • De impact van familie –verleden en heden
 • Goede seks
 • Liefde in actie

Voor meer informatie: neem contact op met Piet & Conny van Koeveringe, tel. 603018 koeveringe.van@gmail.com of Gerco en Paulien Blok, tel. 436319 paulienengerco@gmail.com. Meer info vind je ook op de website www.marriagecourse.nl

 

 

 

 

Leeskring

De leeskring komt drie maal per jaar op bijeen op Keizer Karelhof 36, Vlissingen. De leiding heeft Willy Wouters (neerlandica). Op de leeskring wordt een boek uit de recente Nederlandse literatuur besproken. Als voorbereiding op de bijeenkomst lezen de deelnemers dit boek. 

Inlichtingen bij Wilma Jansen (tel. 469650).

Kerkwerkbank

Binnen onze gemeente is veel kerkenwerk (jeugdwerk, diaconale hulpverlening, evangelisatiewerk, activiteiten voor volwassenen, enz.). Er zijn vrijwilligers nodig die hieraan mee willen werken. De commissie ‘Vorming en Toerusting’ houdt een lijst bij van gemeenteleden die aangegeven hebben mee te willen werken aan een onderdeel van het gemeentewerk. Deze ‘bank’ met gegevens is de kerk-werk-bank.

Deze informatie over de kerk-werk-bank ontvangt u via uw wijkouderling, maar u kunt ook alle informatie hier bekijken en u aanmelden voor een taak binnen het kerkenwerk binnen onze gemeente.

Pastoraat na de dienst

Regelmatig komen er nieuwe mensen in onze kerkdiensten. Dit kunnen nieuwsgierigen zijn maar ook ‘zoekers’. Het kunnen zelfs ‘zoekers’ zijn die geraakt worden door wat ze in de dienst horen en die daar over zouden willen praten. Tot nu toe is daar weinig gelegenheid voor. Twee maanden geleden is daarom, op voorstel van het Pastoraal Overleg, door de kerkenraad besloten (tijdelijk en als proef) aan bezoekers de gelegenheid te geven direct na de dienst contact te zoeken. Er kan dan op een vertrouwelijke manier geluisterd worden, verder op weg worden geholpen of contact worden gelegd voor uitgebreidere (pastorale) zorg.

De opzet is in het kort als volgt:

Doel: een ieder na de dienst gelegenheid geven om na te praten over de dienst. De doelgroep: primair gasten, maar ook jongere en oudere gemeenteleden.

Wanneer: na de 2e morgendienst en na de avonddienst.

Waar: achter in de kerkzaal (onder het orgel).

Wie: vanuit het Pastoraal Overleg is hiervoor een rooster opgesteld van kerkenraadsleden en vrijwilligers uit het welkomstteam.

Contactpersoon en algehele coördinatie: Erwin Houmes - erwinhoumes@solcon.nl - 0118468886