Identiteit gemeente

De Ontmoeting behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en is een wijkgemeente van bijzondere aard binnen de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM). Binnen de Protestantse Gemeente van Middelburg neemt de Ontmoeting een plaats in als een wijkgemeente die zich rekent tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de PKN.

PKN
Protestantse Gemeente Middelburg
Gereformeerde Bond

In de Ontmoeting staat de liefde van God in Jezus Christus centraal. Allereerst in de zondagse erediensten en van daaruit in de overige activiteiten en in het leven van alle dag. De Bijbel is daarbij de bron en norm voor prediking en geloof.

De kerkenraad hecht er aan om het hervormd-gereformeerd karakter van de gemeente levend te houden. Naast deze reformatorische invloeden zijn er ook evangelische invloeden. In de liturgie van de gemeente, dus ook in de prediking, komen dan ook beide invloeden naar voren. Gods Woord is daarin de bepalende factor, niet de traditie. Iedere keer opnieuw is het noodzakelijk om zowel de reformatorische als de evangelische traditie te (her)ijken aan Gods Woord.

Vanuit de verscheidenheid binnen de gemeente is er in de loop der jaren een houding gegroeid van wederzijds respect en waardering en van consensus bij de vaststelling van het beleid van de kerkenraad.

De Ontmoeting telt momenteel ongeveer 1750 gemeenteleden, waarvan ca. 1050 lidmaten en ca. 700 doopleden. Daarnaast zijn er ca. 50 meelevenden, die formeel geen lid zijn van de wijkgemeente. Meer dan 30% van de leden is jonger dan 21 jaar. Aandacht voor jongeren komt tot uitdrukking in de prediking en het aanbod van jeugdwerkactiviteiten.

De Ontmoeting is weliswaar een Middelburgse wijkgemeente maar vervult ook de rol van streekgemeente. Een groot aantal leden komt van buiten Middelburg.