IZB Focus Ontmoeting

Focus ‘voorbereidingsjaar’

SAMEN IN HET SPOOR VAN DE GEEST

Het zal u niet ontgaan zijn dat we als gemeente een start hebben gemaakt met de invulling van het voorbereidende jaar voor het Focustraject dat we in 2019 hopen te starten.

Onder aansturing van ds. Visser en in samenwerking met ds. De Bruin zal in 2018 een programma aan themadiensten, gemeenteavonden en andere activiteiten plaatsvinden. Hiervoor is een (concept) plan van aanpak opgesteld. Dit plan zal op een aantal punten nog worden aangevuld. 

 

De twee hoofdlijnen in het plan zijn:

-       een extra input met het oog op de geloofstoerusting van de gemeente

-       een gerichte aanzet tot bewustwording van onze missionaire roeping

Het doel staat verwoord in de titel van dit plan: ‘Samen in het spoor van de Geest’; als gemeente samen méér en méér laten meenemen in het spoor van de Geest.

Twee bijbelwoorden zijn daarbij richtinggevend:

Gal. 5:25Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Joh. 15:16U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn naam, Hij u dat geeft.

 

Een aantal onderdelen uit het plan:

Tien themadiensten

Er worden dit jaar 8 themadiensten gehouden als een ‘geestelijke injectie’ voor het geloofsleven van de gemeente. Het volgende rooster is daarbij opgesteld:

-    18 februari avonddienst - Thema ‘Op het spoor gezet’ - ds. Bart de Bruin
      -> samenvatting en terugblik  

-    18 maart avonddienst - Thema ‘Ontspoord’ - dr. Paul Visser
      -> samenvatting en terugblik 

-    15 april ochtenddiensten - Thema ’Met Christus opgestaan’ - ds. Bart de Bruin.
      -> samenvatting en terugblik 

-    15-april extra Themadienst over onze missionaire roeping - dr. P.J. Visser
     -> samenvatting

-    3 juni avonddienst - Thema ‘Leven uit genade’ - ds. Paul Visser
     -> meer info  en terugblik

-    2 september avonddienst - Thema ‘Leven door de Geest’ - dr. Paul Visser
     -> meer info en terugblik

-    30 september ochtenddiensten - Thema ‘Aan elkaar gegeven’ - ds. Bart de Bruin
     -> meer info

-    18 november avonddienst - Thema ‘Gebed’ - dr. Paul Visser

-    16 december ochtenddiensten - thema ‘Bijbel’ - ds. Bart de Bruin

 

Daarbij worden er 2 themadiensten in de avond gehouden op 15 april en 16 december mbt tot de missionaire opdracht van de gemeente, geleid door ds. Visser.

Na elke themadienst is er in de week daarna op woensdag een gemeente-avond, waarin op een interactieve manier verder doorgesproken wordt over het thema, om ons de inhoud ervan meer eigen te maken, waaraan door ds. Visser en ds. De Bruin bij toerbeurt invulling wordt gegeven.

 

Het hart op tafel

In de gemeente leven vaak veel vragen en twijfels, met name onder dertigers en veertigers. Het is goed als er een plek is, waar alles ter tafel kan komen. Hoe kun je getuigend leven als het in je hart een warboel is, je teleurgesteld bent, of met de dingen geen raad weet? Vandaar dat er 4 bijeenkomsten komen o.l.v. ds. Visser in de periode tussen mei en oktober waarin mensen hun vragen en gedachten op tafel kunnen leggen en we daar samen over in gesprek gaan.

 

Missionaire leesgroep

Voor gemeenteleden die een missionair verlangen hebben, starten we in april een missionaire leesgroep, waar we samen in 6 bijeenkomsten het boek bespreken van Mark Mittelberg, Bouwen aan een aanstekelijke kerk. Mensen bij Jezus brengen zonder Zijn woorden af te zwakken.

 

Bijeenkomst met toetreders

Wij willen de toetreders (mensen die van buiten de kerk tot geloof gekomen zijn) van de afgelopen jaren bij elkaar brengen. Doel: van hen horen hoe dit proces verlopen is en wat zij in dat proces en daarna in de gemeente ervaren hebben. Een inventarisatie van geloofsverhalen en van tops en tips, die kan functioneren als een spiegel voor de gemeente. Als toetreders daartoe bereid zijn willen wij via interviews hun verhalen delen met de gemeente.

 

Ontwikkeling van website gericht op buitenstaanders

We bespreken de mogelijkheid van een aparte website, gelinkt aan de website voor de gemeente, als een extra ingang voor ‘zoekers’ om over de drempel te komen.

 

Andere onderdelen van de gemeente

Met de jeugd en jeugdwerkers, jeugdouderlingen en het catecheseteam, bijbelkringleiders, wijkcontactpersonen en de kerkenraad worden verschillende ‘Focus’-momenten gepland. Tevens zal er een Focus-team worden samengesteld.

Meer informatie over de activiteiten zal in de RHW en via de weekbrieven worden gecommuniceerd.


Bekijk ook de website van IZB-Focus