Missie en Visie

Visie op de gemeente

De oorsprong van de gemeente ligt in het welbehagen van een verkiezende God. God verkiest Israël als Zijn volk, dat geroepen wordt om Hem te eren en te dienen. Hij treedt met hen in een verbond. In het voortschrijdend inzicht dat God in Zijn Heilige Schriften openbaart, blijkt dat het God uiteindelijk om de wereld te doen is. God zendt Zijn Zoon Jezus Christus om de wereld te behouden. Israël blijft daarin Zijn Eerstgeborene (Jer. 31:9) maar het heil doorbreekt de grenzen van het Joodse volk. Christus roept Zijn leerlingen en zendt hen de wereld in. De Heilige Geest betrekt de mensen bij de gemeenschap van de Zoon en de Vader. De gemeente is door deze drie-enige God geroepen om in een weg van geloof en bekering, vanuit het nieuwe verbond dat in Christus tot stand is gebracht, te leren leven. 

 

Missie van de gemeente

De gemeente is geroepen om God te dienen en te eren. Deze dienst aan God is niet los te maken van de dienst aan de naaste. Zo is de gemeente ook geroepen om licht in de wereld te zijn en haar verre en dichtbije naaste te dienen. Dienen is een kenmerkend woord voor het gemeente-zijn. De gemeente komt samen om haar drie-enige God te verkondigen en in de breking van het brood de verzoenende dood van Christus te gedenken. In deze nieuwe gemeenschap wordt de gemeente, als kind van God, aan tafel genodigd.  De gemeente is geroepen om een gebedsgemeenschap te zijn, zij roept haar God aan en doet voorbede voor elkaar en voor de wereld om haar heen. De gemeente is geroepen om een  lerende gemeenschap te zijn,  die volhard in de leer van de apostelen (Handelingen 2: 42).