Financiën

Voor de voortgang van het werk in de wijkgemeente De Ontmoeting zijn financiële middelen nodig. Net als elke andere organisatie heeft De Ontmoeting te maken met een financieel huishoudboekje. Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën.

De financiële middelen zijn nodig voor de kosten die worden gemaakt om de kerkdeuren open te houden, de personele kosten van predikant en kerkelijk werker, het onderhoud van het kerkgebouw, de kosten voor het pastoraat, gemeentewerk, clubs etc.

De kerkrentmeesters zorgen jaarlijks voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. De jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie die is benoemd door de kerkenraad. De kerkenraad keurt de begroting en de jaarrekening goed, waarna deze ter inzage worden gelegd voor de gemeente. Tot slot worden de begroting en de jaarrekening toegezonden aan de Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken van de PKN.

Het college van kerkrentmeesters is afhankelijk van de bijdragen van de gemeenteleden. Naast de collecten in de erediensten dragen gemeenteleden bij door middel van vrijwillige bijdragen.

Vrijwillige bijdragen (actie Kerkbalans)

Via de Aktie Kerkbalans wordt jaarlijks aan gemeenteleden gevraagd wat hun vrijwillige bijdrage voor het betreffende jaar zal zijn. De kerkrentmeesters doen een appèl op elk gemeentelid met eigen vaste inkomsten om naar draagkracht bij te dragen. Onder vaste inkomsten worden in dit verband bijvoorbeeld verstaan: salaris, uitkering, studiefinanciering en inkomsten uit een onderneming.

Als u lid bent, ontvangt u jaarlijks een formulier waarop u uw financiële toezegging voor dat jaar kunt vermelden. Het formulier wordt bij u opgehaald door de wijkcontactpersoon.

De bijdrage kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer NL12 RABO 0385 3349 58 t.n.v. Kerkrentmeesters PGM De Ontmoeting Middelburg.

Legaten

Zo nu en dan ontvangt het College van Kerkrentmeesters een legaat of erfenis. Dit komt dan van een gemeentelid dat is overleden en in een testament heeft vastgelegd dat een gedeelte van de nalatenschap is bestemd voor de kerk. Wilt u meer informatie, dan kunt u voor advies contact opnemen met een notaris.

Schenkingen

Tijdens uw leven kunt u d.m.v. schenkingen uw kerkelijke gemeente ondersteunen. Als u dit via de notaris laat vastleggen is dit fiscaal aantrekkelijk voor u, en de kerkelijke gemeente hoeft daardoor minder successierechten af te dragen. Meer informatie kunt u bij de notaris vragen.

Fiscale aftrekbaarheid

Wijkgemeente De Ontmoeting in Middelburg is door de belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor is door de Belastingdienst een groepsbeschikking afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland. Dit betekent dat giften aan De Ontmoeting aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. De giften moeten wel aantoonbaar zijn vastgelegd, b.v. uw bankafschriften of de kwitanties voor de collectebonnen. Gewoon geld (bankbiljetten en muntgeld) dat u tijdens de kerkdienst in de collectezak doet, is dus niet fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie zie ANBI-informatie hieronder.

Contactadres College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@ontmoetingmiddelburg.nl
Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters: NL12 RABO 0385 3349 58

ANBI

Wijkgemeente De Ontmoeting is door de Belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn uw giften aftrekbaar voor de belastingen.

Kijk voor meer ANBI-informatie op de website bij de Belastingdienst.

Voor de ANBI-status is De Ontmoeting verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de organisatie. Het overzicht van deze gegevens staat hieronder.

Gegevens kerkelijke gemeente: ANBI informatie kerkelijke gemeente De Ontmoeting Middelburg (PDF)

Gegevens diaconie: ANBI informatie Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg

De groepsbeschikking is ook te vinden op  de website van de belastingdienst

RSIN-nummer kerkelijke gemeente De Ontmoeting: 824127572

RSIN-nummer Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg: 824127560

KvK-nummer 76461009

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Contactpersonen College van Kerkrentmeesters

Voorzitter

P.D. (Peter) Helmendach

T: 06-26934899

E: kerkrentmeesters@ontmoetingmiddelburg.nl

Secretaris                                

H. (Henk) van Mourik

T: 0118-614535

E: secretariscvk@ontmoetingmiddelburg.nl

Penningmeester / Boekhouding

M.P  (Martin) Wieringa

T: 0118-552878

E: penningmeester@ontmoetingmiddelburg.nl

Gebouwen/beheer

A.(Ad) Bakker

T: 06-51345854

Kerkbalans & Collecten

M. (Mark) Bouwsma
kerkbalans@ontmoetingmiddelburg.nl

Geluid/Techniek

J.C. (Jozias) Marijs

T: 0118-604209

E: jozias.marijs@ontmoetingmiddelburg.nl

Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters: NL12 RABO 0385 3349 58