Binnen De Ontmoeting geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente. Die bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht op en de opbouw van de gemeente. De kerkenraad wordt uit mannelijke gemeenteleden gekozen.
Gemiddeld 8 keer per jaar vergadert de kerkenraad. In die vergaderingen komt er heel veel op tafel bij de kerkenraad en moet zij over heel veel inhoudelijke en organisatorische zaken beslissen. De kerkenraad wil goed luisteren naar wat er in de gemeente speelt, maar bovenal wat God in de Bijbel daarover zegt en daar het beleid steeds op afstemmen.

De predikant en ouderling-kerkelijk werker zijn lid van de kerkenraad.

Actueel overzicht van de kerkenraad en wijkindeling van De Ontmoeting: zie ledenpagina.

 

Ouderlingen

De pastorale ouderlingen in de kerkenraad zijn belast met de (pastorale) zorg en toerusting van de leden van de gemeente. Ze gaan op bezoek bij gemeenteleden.
Er zijn ook ouderlingen specifiek voor een bijzonder aandachtsgebied, zoals jeugdouderlingen voor de zorg aan jongeren, ouderling vorming en toerusting en ouderling zending en evangelisatie.

 

Diakenen

Diakenen organiseren financiële of andere vormen van steun aan mensen in een moeilijke positie. Ook verzorgen zij de zondagse collecten.

 

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters dragen zorg voor de gebouwen en de financiën. Zij zorgen voor een verantwoord beheer van de vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.

 

Organisatie kerkenraad

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het beleid en voor de uitvoering van alle taken van de gemeente. De kerkenraad heeft een structuur met taakgroepen die verbonden zijn aan de beleidsvelden van het kerkelijk werk. Het dagelijks bestuur van de kerkenraad ligt bij het moderamen.
De grote Kerkenraad bepaalt het beleid van de gemeente en neemt daartoe de belangrijkste besluiten. De grote Kerkenraad vergadert 4 keer per jaar.
De kleine Kerkenraad bereidt de vergaderingen van de grote Kerkenraad voor en stemt de werkzaamheden in de diverse taakgroepen af op het beleid van de grote Kerkenraad. De kleine Kerkenraad vergadert 6-7 keer per jaar.

 

Beleidsplan

De kerkenraad werkt met een beleidsplan wat steeds voor een periode van 4 jaren wordt vastgesteld. Het actuele beleidsplan kunt u inzien/downloaden onder wijkinformatie op de ledenpagina (alleen inzichtelijk voor leden).

 

Correspondentieadres kerkenraad

Protestantse Gemeente Middelburg
Wijkgemeente De Ontmoeting
Postbus 96
4330 AB Middelburg

e-mail: kerkenraad@ontmoetingmiddelburg.nl