Het kind- en jongerenwerk kent 3 speerpunten:

  1. Binding kinderen en jongeren aan elkaar en gemeente
  2. Geloofstoerusting kinderen en jongeren
  3. Vorming en toerusting kind-en jongerenteams

Met deze 3 speerpunten stimuleren we dat kinderen en jongeren:

  1. relaties leggen binnen de gemeente
  2. Jezus leren kennen
  3. Jezus (na)volgen
  4. Jezus (na) volgen in verbinding met de gemeente

Concreet krijgt dit vorm in de volgende activiteiten:

Clubwerk – 12
Binnen de Ontmoeting zijn de clubs Bouwzolder (7-9 jaar) en Bouwkelder (10-12 jaar) actief. 1 x per maand ontmoeten we elkaar, knutselen we samen, doen we een spel, zijn we actief en raken we vertrouwd met elkaar, de Bijbel en God. Met uitzondering van de 2 maanden ‘zomervakantie’ is het iedere maand club.

Clubwerk + 12
De jongeren van 12 tot 20+ komen samen in diverse clubs. 13-14 jarigen kunnen maandelijks naar Eureka. 15-16 jarigen komen maandelijks samen bij CTC en de 16+ jeugd is van harte welkom bij Follow, dit is een samenwerkingsverband met de Gasthuiskerk en Kruiskerk.
Daarnaast is er regelmatig een Youth Alpha, waarbij jongeren dieper op geloofsvragen kunnen ingaan en kunnen groeien in hun relatie met God.

Catechese
In een tijd waarin kinderen en jongeren veel keuzes hebben ook op geloofsgebied willen we kinderen en jongeren een warme plek geven binnen de Ontmoeting. Een plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen verbinden aan andere kinderen, jongeren en volwassenen binnen de gemeente. In die veilige omgeving vindt geloofsvorming en toerusting plaats. Dit komt onder andere tot uiting bij de catechese die gegeven wordt aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar en de daaropvolgende belijdeniscatechese.

Kinderen en jongeren hebben de mogelijkheid om van hun 10e tot 18e  jaar 4 catechesegroepen te doorlopen:
basiscatechese (10-11 jaar/groep 7 en 8 van de basisschool),
tienercatechese (12-13 jaar, 14-15 jaar, 16, 17, 18  jaar).
Voor de andersbegaafden wordt er op zondag tijdens 1 van de diensten catechese gegeven. M.b.v. lesmateriaal wat in de loop van de jaren ontwikkeld is, worden bijbelse thema’s behandeld.

Na hun 18e stimuleren we jongeren om belijdeniscatechese te gaan volgen. Als deze catechese afgerond is leggen deze jongeren voor God en de gemeente openbare belijdenis van hun geloof af. Jongeren worden daarmee belijdend lid. Jongeren die daar in eigen beleving nog niet aan toe zijn hebben de mogelijkheid deel te nemen aan de 18+ catechese ‘Huis van Ontmoeting’. Deze catechese vormt als het ware de opmaat naar belijdeniscatechese.

Wekelijks trekken de mentoren van de diverse catechese groepen ongeveer een uur op met de jongeren. Dit uur is bij de meeste groepen opgedeeld in een bijeenkomst van ongeveer 20 minuten waarbij de groep samen begint en het onderwerp van de avond ingeleid wordt. Daarbij wordt gebruik van het catechesemateriaal van de HGJB. Daarna (tweede half uur) gaan de mentoren met een vaste groep jongeren naar andere ruimtes en wordt de inleiding verwerkt middels gesprek en gebed.  Een aantal groepen maakt daarbij gebruik van de werkboeken behorend bij de catechesemethode.

Jeugdpastoraat en Buddyteam
Het jeugdpastoraat bestaat uit een team van 4 gemeenteleden die zich inzetten voor jongeren die met problemen te maken hebben in welke vorm dan ook. Het kan zijn dat er een tijdje met iemand opgetrokken wordt om zo met extra aandacht te helpen. Het kan ook zijn dat er grotere problemen zijn. Dan wordt er naar passende professionele hulp gezocht bij de daarvoor bevoegde instanties. Het team is te bereiken via het mailadres: jp@ontmoetingmiddelburg of 06-23001338.

Het buddyteam is een team waar jongeren tussen de 14 en 23 jaar gekoppeld worden aan een gemeentelid die daar dan verantwoordelijk voor is. Dit kan varieren van app contact of fysiek afspreken zodat de jongeren iemand in de gemeente hebben waar ze terecht kunnen met hun verhaal. Het team benadert ieder jaar de nieuwe jongeren die in dat jaar 14 worden zodat iedereen een uitnodiging krijgt om gekoppeld te worden. De jongeren kunnen zelf een voorkeur opgeven aan wie ze gekoppeld willen worden. Daarnaast is er een database binnen het team waarin een match gezocht kan worden tussen een buddy en een gemeentelid aan de hand van hobby’s interesses etc. Ook worden de jongeren jaarlijks benaderd met de vraag hoe ze het vinden met hun buddy. Als jongeren op dat moment aangeven dat ze ermee willen stoppen, omdat het niet lekker loopt wordt er contact gezocht met het gemeentelid zodat ze eventueel ook weer uit elkaar gehaald kunnen worden en eventueel aan een ander gekoppeld kunnen worden.

Kinderdiensten
De ochtenddiensten met bid- en dankdag zijn kinderdiensten. Hierbij staan de kinderen (en hun ouders) centraal. Door middel van liederen, kindermoment en een toegankelijke preek staat de geloofsbeleving van de kinderen centraal. Verder zijn er 2 kinderdiensten (op zondag) per jaar waarin kinderen en mensen met een verstandelijke beperking centraal staan tijdens de dienst.  Bij de 4 kinderdiensten worden kinderen actief betrokken door muziek, zang en liturgie.

Jongerendiensten
Jaarlijks worden er 8 jongerendiensten gehouden. Die jongerendiensten zijn gericht op de leeftijd van 12-20 jaar. De jongeren worden hiervoor uitgenodigd via de club’s of catechese en ook persoonlijk door het team.

Samenwerking Kruiskerk en Gasthuiskerk
Als Ontmoetingskerk werken we samen met de Kruiskerk en Gasthuiskerk door met regelmaat samen activiteiten te organiseren voor jongeren uit de 3 ‘Middelburgse’ kerken. Ook worden er toerustingsdagen georganiseerd voor kind- en jeugdwerkers uit de 3 kerken.