Wat geloven we in de Ontmoeting?

Wij geloven dat God de wereld heeft gemaakt en dat Hij bij de wereld en het leven van ieder mens betrokken is. Wij geloven dat God zoveel van ons mensen houdt, dat Hij zelf in de persoon Jezus Christus naar de aarde is gekomen om het Koninkrijk van God te verkondigen en ons te redden door Zijn leven voor ons te geven. Door ons leven te delen en door de machten van het kwaad te overwinnen, haalde Hij alles weg wat ons in de weg staat om met God te kunnen leven. In Jezus zien wij wie God echt is. Voor wie dit gelooft, begint het léven! Als Gods liefde je leven kleur geeft dan vind je de echte zin van je leven, je vindt houvast en geborgenheid. Dit leven houdt niet op bij de dood.

Wat we geloven wordt onder andere verwoord in de apostolische geloofsbelijdenis, een van de centrale geloofsbelijdenissen van het Christendom:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven. Amen

De gemeente wil leven en geloven vanuit de Bijbel, het Woord van God. De gereformeerde belijdenisgeschriften (De Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse leerregels) verwoorden verder ook ons geloof.

Dit geloof geeft ons troost door het kennen van de Heere Jezus in de soms moeilijke omstandigheden van het leven en het sterven. Het geeft de eer aan God, de Schepper van ons leven en vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf.

Meer informatie over geloof:
www.vragenovergeloven.nl
www.ikzoekgod.nl