Wat is Actie Kerkbalans?

Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij alle leden (en doopleden van +18) van onze wijkgemeente gevraagd wordt een vrijwillige bijdrage toe te zeggen om het gemeentewerk mogelijk te maken. Het is dus de financiële basis van onze gemeente. Hieruit worden alle kosten van het gemeentewerk (onderdak, predikant, pastoraat, clubwerk) betaald.

Waarom een jaarlijkse financiële bijdrage?

We zijn dankbaar voor de vele zegeningen die we ontvingen in het afgelopen jaar. Als lichaam van Christus mogen we samen komen om de boodschap te horen van Zijn liefde en trouw, van hoop en redding. Naast de zondagse erediensten, één van de belangrijkste momenten waarop we als gemeente samen zijn, vinden er veel activiteiten plaats in en om het kerkgebouw; denk hierbij aan: jeugdwerk, pastoraat, missionaire activiteiten, ouderenwerk, koffiehuis etc.

Al deze activiteiten, maar ook de kosten voor een predikant en de kerkelijk werker, de kosten voor het gebouw moeten door onze gemeente worden gedragen. Als leden van de gemeente zijn we dus ook financieel volledig verantwoordelijk voor het in stand kunnen houden van het gemeentewerk en gemeente-zijn.

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) kennen we geen lidmaatschapsgeld of verplichte contributie of “tienden”. Binnen de PKN heet dit de “vaste vrijwillige bijdrage”. Ieder jaar wordt elk lid met actie Kerkbalans gevraagd een bijdrage te doen naar draagkracht. Samen met de collecten voor “Werk in eigen gemeente” is dit de voornaamste bron van inkomsten van onze gemeente. Ieder jaar maken de kerkrentmeesters een begroting van verwachte inkomsten en uitgaven. Omdat ook in de kerk alle kosten stijgen, is het in balans krijgen van de begroting ieder jaar een uitdaging.

Hier vindt u de uitnodiging die alle leden in Januari per post hebben ontvangen.
Wanneer u een (extra) antwoordkaart nodig heeft vindt u deze hier

Hier vindt u de folder kerkbalans 2024

De richtbedragen vindt u hier op de website