Rondom het Woord is een maandelijks informatieblad van de Ontmoeting waarin informatie is opgenomen over kerkdiensten, terugmeldingen uit de kerkenraad, informatie over gemeenteleven, activiteiten, zending en evangelisatie en jeugd- en jongerenwerk. Ook is er periodiek een financiële verantwoording van de kerkrentmeesters. Daarnaast is er ruimte voor berichten vanuit de gemeente, zoals dankbetuigingen en verhuisberichten.

Een redactiecommissie is verantwoordelijk voor het samenstellen van Rondom het Woord.

Nieuwe uitgaven van Rondom het Woord liggen in de hal van de kerk. Daarnaast wordt Rondom het Woord digitaal verzonden aan de abonnees van de digitale weekbrief.

Kopij voor Rondom het Woord kan digitaal verzonden worden aan rhw@ontmoetingmiddelburg.nl