Onze gemeente, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland, bestaat ruim 35 jaar (sinds 1988) en groeide de afgelopen jaren naar bijna 2000 leden. De Ontmoeting is een jonge gemeente. Zondag zitten er veel gezinnen met kinderen in de dienst, naast jongeren en senioren. U bent van harte welkom!

 

Eigen positie

De Ontmoeting is verbonden aan de Protestantse Gemeente Middelburg (PGM), onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
De Ontmoeting is een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard die een eigen positie inneemt binnen de PGM. De gemeente weet zich verbonden met de hervormde kerkelijke traditie en rekent zich tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond in de PKN.
De Ontmoeting is weliswaar een Middelburgse wijkgemeente maar vervult ook de rol van streekgemeente. Een groot aantal leden komt van buiten Middelburg.

 

Gemeente

Onze gemeente komt elke zondag samen om naar Gods Woord te luisteren en om Hem te aanbidden en te danken. Ook om elkaar te ontmoeten in geloof. Door de week zijn er tal van activiteiten voor jong en oud.
Volgens de Bijbel is de gemeente het lichaam van Christus. Daarom doet De Ontmoeting een appèl op gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten, binnen en buiten de gemeente.
Aangespoord door de Heilige Geest ziet De Ontmoeting het als haar opdracht de verzoenende liefde van God door te geven aan andere mensen.

 

Identiteit

In De Ontmoeting staat de liefde van God in Jezus Christus centraal. Allereerst in de zondagse erediensten en van daaruit in de overige activiteiten en in het leven van alle dag. De Bijbel is daarbij de bron en norm voor prediking en geloof.
De Ontmoeting hecht er aan om het hervormd-gereformeerd karakter van de gemeente levend te houden. Naast deze reformatorische invloeden zijn er ook evangelische invloeden. In de liturgie van de diensten, dus ook in de prediking en liedkeuze, komen dan ook beide invloeden naar voren. Gods Woord is daarin de bepalende factor, niet de traditie.